تمامی مواد مصرفی پیش از تولید، در واحد آزمایشگاه بر اساس ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی طبقه بندی می شوند و درصورت مطابقت با درخواست مشتری تایید میگردند. همچنین قطعات تولیدی از لحاظ ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی کنترل و با استاندارد های موجود مطابقت داده می شوند.

.

.

برای مشاهده تصاویر روی آن ها کلیک نمائید