طبقه بندی یاتاقان های لغزشی بر اساس نوع بار اعمالی به شرح زیر می باشد:

  1. 1. یاتاقان­ های ژورنال (شعاعی)

در یاتاقان های شعاعی، بار به صورت عمودی در مسیر حرکت عناصر محرک وارد می شود.

  1. 2. یاتاقان­ های تراست (محوری)

یاتاقان­ های محوری نوع خاصی از یاتاقان با عنصر محرک چرخشی هستند. مانند سایر یاتاقان ها، باعث چرخش اجزا می­شوند، اما طراحی آنها به شکلی است که نیروهای مستحکم محوری را تحمل می­کنند.

  1. 3. یاتاقان های ژورنال تراست (شعاعی محوری)

ترکیب بارهای شعاعی و محوری نیازمند به یاتاقان های ژورنال تراست می باشد.