طراحی مهندسی

یکی دیگر از نقاط قوت شرکت پانیر در فرایند مهندسی معکوس تهیه نقشه قطعات و طراحی فرایند ساخت محصول در واحد مهندسی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و نرم افزار های مهندسی و ابزارهای کاملا متناسب با قطعات تولیدی این شرکت می باشد، در این فرایند بر اساس نمونه، نقشه های موجود و دانش تحلیل عملکرد قطعات پروسه تولید مربوط به قطعات طراحی شده و در اختیار واحد برنامه ریزی قرار می گیرد.
از تجهیزات CMM و نرم افزار CATIA به منظور ابعاد برداری و تهیه مدلهای سه بعدی استفاده می شود.
در صورت نیاز خدمات فنی و مهندسی شامل ابعاد برداری CMM و تهیه مدل در محل مشتری صورت می پذیرد، در این حالت امکان نقشه برداری از قطعات در زمان تعمیرات و بدون انتقال آنها در اسرع زمان میسر می گردد که در پروسه تعمیرات بسیار حائض اهمیت می باشد.

طراحی یاتاقان براساس اطلاعات مربوط به شفت و تجهیز و شرایط عملیاتی در این واحد از شرکت پانیر تحلیل و انجام می پذیرد.