آزمایشگاه متالورژی

آزمایشگاه متالورژی

تمامی مواد مصرفی پیش از تولید، در واحد آزمایشگاه بر اساس ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی طبقه بندی می شوند و درصورت مطابقت با درخواست مشتری تایید میگردند. همچنین قطعات تولیدی از لحاظ ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی کنترل و با استاندارد های موجود مطابقت داده می شوند.

 

برای دیدن تصاویر روی آن ها کلیک نمائید

آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی

 

آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی
آزمایشگاه متالورژی