سیل ها

سیل ها
     
سیل ها سیل ها سیل ها
مجموعه مکمل

یاتاقان

ها در محفظه یاتاقان با عنوان جداکننده روغن (oil deflector) ودر مجموعه توربین و کمپرسور تحت عنوان

نشت بند گاز

(gas seal) و همچنین

سیل های روغن کاری

(floating ring seal) در شرکت پانیر از آلیاژهای آلومینیم، برنز و فولاد ساخته می شوند.