واحد تحقیق و توسعه

یکی از اهداف این شرکت توسعه دانش فنی صنعت

یاتاقان

در کشور می باشد که دراین راستا اقدام به تشکیل واحد تحقیق و توسعه در دو بخش مکانیک و مواد نموده است اهم فعالیت های در حال انجام در این واحد تدوین استانداردهای مطرح و مورد نیاز و نیز شبیه سازی عملکرد

یاتاقان

در شرایط متنوع و بررسی تاثیر متغیرهای مختلف بر روی عملکرد

یاتاقان

می باشند.
در بخش تحقیقات متالورژی، فرایند تهیه و استاندارد سازی و بهینه سازی دستور العمل های مختلف تولید به منظور بهبود خواص مکانیکی و عملکرد محصول صورت می پذیرد.
تهیه و تدوین دستورالعمل ریخته گری

یاتاقان های سه لایه آلومینیومی

از جمله آخرین محصولات این بخش می باشد.