شرکت پانیر در برنامه ایران 1400

معرفی شرکت پانیر به عنوان شرکت دانش بنیان در حوزه تولیدات صنعتی در برنامه ایران 1400 شبکه یک سیما