با تجربه و تخصص مجموعه دانش بنیان پانیر و اعتماد صورت پذیرفته شرکت محترم نفت فلات قاره ایران برای اولین بار در ایران سری کامل یاتاقان های زیمنیس SGT500  سکوی نفتی سروش ساخت و بازسازی گردید.

تصاویر یاتاقان های ساخت و بازسازی شده

کنترل یاتاقان ها در حضور نماینده مشتری

تصاویر یاتاقان های آسیب دیده قبل از بازسازی و ساخت