واحد طراحی مهندسی شرکت پانیر با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و نرم افزار های مهندسی و ابزارهای متناسب با یاتاقان و سیل های تولیدی طی فرایند مهندسی معکوس نقشه قطعات و طراحی فرایند ساخت محصول را انجام می دهد. در این فرایند بر اساس نمونه، نقشه های موجود و دانش  تحلیل عملکرد قطعات پروسه تولید مربوط به قطعات طراحی شده و در اختیار واحد برنامه ریزی تولید قرار می گیرد.
از تجهیزات CMM و نرم افزار CATIA به منظور ابعاد برداری و تهیه مدلهای سه بعدی استفاده می شود.
در صورت نیاز خدمات فنی و مهندسی شامل ابعاد برداری CMM و تهیه مدل در محل مشتری صورت می پذیرد، در این حالت امکان نقشه برداری از قطعات در زمان تعمیرات و بدون انتقال آنها در اسرع زمان میسر می گردد که در پروسه تعمیرات بسیار حائض اهمیت می باشد.

شرکت پانیر با توجه به تجربه و توانمندی در طراحی یاتاقان های خاص آماده خدمات رسانی در این زمینه بوده و  براساس اطلاعات مربوط به شفت و تجهیز و شرایط عملیاتی فرآیند تحلیل داده ها و سپس ساخت یاتاقان ها نیز صورت خواهد پذیرفت.