یاتاقان
یاتاقان

کلمه بیرینگ (یاتاقان) از فعل تحمل کردن مشتق شده است، بیرینگ یک قسمت از ماشین است که اجازه می­دهد یک بخش، بخش دیگر را تحمل (حمایت) نماید. یاتاقان ها با مهندسی دقیق بر روی ماشین­های مختلف یا اجزای ماشین نصب می­شوند تا موجب سهولت و کارایی مناسب در جابجایی نیروهای زیاد در سرعت های بالا باشند. عموما حرکت یاتاقان ها به صورت چرخشی همانند چرخش شافت و یا حرکت خطی می باشد که موجب کاهش اصطکاک و تنش سطوح می­گردند. ضمن اینکه باید اذعان داشت یاتاقان ها یکی از مهم ترین اجزا ماشین به شمار می روند.

یاتاقان ها به عنوان قسمتی از ماشین، باعث محدود کردن حرکات و کاهش اصطکاک بین اجزا محرک تا حد بهینه می شوند. طراحی یاتاقان ها براساس ایجاد حرکت آزاد خطی اجزا متحرک یا حرکت آزاد چرخشی حول محور ثابت و یا ممانعت از حرکت تا حد نرمال با کنترل نیروهایی که اجزای متحرک وارد می کنند، متفاوت می­باشد. همچنین بسیاری از یاتاقان ها با ایجاد سهولت در حرکت به روش کاهش اصطکاک طراحی شده اند.

 درنهایت، یاتاقان ها به شکل های گوناگونی طراحی شده اند اما همه طرح ها براساس دو نوع حرکت خطی و چرخشی می باشند.