با توجه به شرایط فعلی کشور و درگیری شدید با بیماری و ویروس کرونا این شرکت حامی عدم برگزاری نمایشگاه های حضوری با شرایط فعلی به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری خواهد بود؛ و با توجه به لزوم تبلیغات و بازاریابی در همین شرایط، شرکت پانیر بر آن شد تا از روش های نوین برگزاری نمایشگاه ها حمایت کرده و در دو نوع از این نمایشگاه ها حضور به هم رساند که به زودی تصاویر و آدرس مجازی آن ها از همین مسیربه اطلاع خواهد رسید. لذا خواهشمند است با توجه به حمایت های همیشگی در نمایشگاه های حضوری در سرتاسر کشور از شرکت پانیر، در این مسیر نیز حامی این شرکت باشید

با سپاس

شرکت پانیر