یاتاقان های پاشنه ای با از بین بردن ناپایداری هایی از قبیل چرخش روغن (Oil whirl) مسئول افزایش سرعت عملکرد بیشینه در توربو ماشین ها میباشند. از آنجایی که هر پد بارگزاری شده لایه روغن را به شدت همگرا می کند بدین ترتیب شفت در مرکز یاتاقان باقی می ماند. در نتیجه نیروهای غیر ثابت به شدت کاهش می یابند و یا از بین می روند و یاتاقان ها دیگر به عنوان منبعی بالقوه از ناپایداری دینامیکی تجهیز نخواهند بود.

با افزایش راندمان عملیاتی و ضریب اطمینان، اپراتورها از طولانی تر شدن مدت زمان تحت عملیات بودن و کاهش تعداد دفعات نیاز به سرویس دوره ای تجهیز و کاهش هزینه های سرویس و تعمیرات سود خواهند برد. این مزایا باعث شده اند یاتاقان های پاشنه ای به عنوان یاتاقان استاندارد برای توربو ماشین های با سرعت بالا بکار گرفته شوند.در یاتاقان های پاشنه ای تراست نیز از مجموعه کمکی تحت عنوان صفحات همسطح کننده برای جلوگیری از اعمال فشار محوری بر روی یک نقطه از یاتاقان تراست استفاده می گردد که این امر سبب جلوگیری از صدمه دیدن یاتاقان و عملکرد مطلوبتر تجهیز می شود.